# නම අවශ්‍යතා ලිපිනය නගරය දුරකථන පිරිස ඇතුල්කලේ
122 සහෝදරත්වයේ සහන යාත්‍රාව #FloodReliefLka Dry Rations: Rice B Onions Dhal Salmon Soya Meat Packet Chili Powder 100g Curry powder 100g Salt Biscuits Milk Powder 250g Sugar 500g / 1Kg Tea Leaves... IMCD Office, No 8/23, ශ්‍රී සිද්ධාර්ත මාවත, කිරුලපන තිඹිරිගස්යාය ප්‍රා.ලේ උපුල් 071 666 32 82 | ගිහානි 077 140 58 14 250 2018-05-25 14:23:21
120 Raj කිරි පිටි, වියලි ආහාර, ඇඳුම්, කාන්තා සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය, බෙහෙත් කුලියාපිටිය , හිරිලියද්ද-මීගහකොටුව කුලියාපිටිය 0763416886 60 2018-05-25 11:14:28
119 DN ගංවතුරට අසරණ වු ළඳරුවන් ළමුන් මහළු වැඩිහිටියන් දෙසීයක් පමණ හොරණ බැල්ලපිටිය අක්කර තිස් පහ ප්‍රදේශයේ සිටිනවා. පුළුවන් කෙනෙක් ඉක්මනින් යොමු වන්න. දැනට... හොරණ බැල්ලපිටිය අක්කර තිස් පහ ප්‍රදේශය හොරණ 0774900590 200 2018-05-25 10:44:03