ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ දුරකථන අoක සහ අදාල ප්‍රදේශ භාර නිළධාරීන්ගේ විස්තර.

කොළඹ - නන්දසිරි මහතා

011 2325511
011 2437242
077 8819389

ගාල්ල - සේදර මහතා

091 22 47175
077 1761692

ගමපහ - කුසුම්සිරි මහතා

033 22 34142
033 22 22900
077 4342786

කලුතර - ක්‍රිශාන් මහතා

077 6368763

මාතර - විදානගේ මහතා

041 22 22284
041 22 22234
071 8245180

රත්නපුර - කුමාර මහතා

045 22 22233
045 22 22140
071 4408835

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

දිස්ත්‍රික් ලේකම් දිසාපති දුරකතන අoක

රත්නපුර : 045 22 22235 / 0714423760

කලුතර : 034 22 22235/ 0716814813

ගාල්ල : 091 22 34235 / 0714415377

මාතර : 041 22 22235 / 0776864397

හම්බන්තොට : 047 22 56235 / 0714441612

කොළඹ : 011 2369134 / 0773184910

ගමපහ : 033 22 22235 / 0773273507

කෑගල්ල : 035 22 22235 / 0773633293

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා : 077 700 7070 / 077 751 8518